Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru

Jak se začínalo ve Štěkni 1883-1918

Spolek dobrovolných hasičů ve Štěkni se začal hlásit k životu v roce 1883.Řídící učitel František Jílek a starosta obce Václav Dunovský udělali první krok k založení spolku tím,že na podzim tohoto roku uspořádali ples ve prospěch ustavení hasičského sboru.Slušný finanční výsledek plesu a výtěžek dalších dvou tanečních zábav vytvořili materiální základ pro vznik organizace.

Následoval nábor členstva a dne 23.dubna 1884 se sešla ustavující schůze sboru,na níž byl zvolen první výbor v tomto složení:Jindřich Jílek-knížecí správce a předseda         

                                                             Čeněk Wehle-knížecí revident a místopředseda

                                                             Alfréd Herzl-knížecí důchodní a pokladník

                                                            Jan Valenta-kaplan a jednatel

                                                             František Spilka-panský zahradníka a velitel

                                                             Vojtěch Pilný-správce žulových lomů a místovelitel

                                                             Václav Dunovský-starosta obce a člen výboru

                                                             František Landa-radní a člen výboru

Protektorem sboru byl zvolen páter Vendelín Zbonek-farář,cvičitelem byl jmenován Josef Hlavatý ze Strakonic,který již vycvičil několik hasičských sborů na okrese.V době ustanovení měl hasičský sbor ve Štěkni 36 činných,57 přispívajících a 15 zakládajících členů,celkem 108.

Okresním hejtmanem byl spolek povolen a jeho stanovy schváleny dne 1.července 1884.Od 1.září 1884 se stal součástí župní hasičské jednoty na českém jihozápadě v Horaždovicích.Do Ústřední zemské hasičské jednoty království českého byl spolek zapsán dnem 1.1.1885.Ještě předtím se uskutečnilo první veřejné cvičení,které bylo zakončeno plesem,a skvěle se prý vydařilo.Konalo se 31.srpna 1884 pod heslem: Sílu a statečnost za bližního bezpečnost.První křest ohněm prodělal sbor 9.listopadu 1884 večer,a to v obci Mladějovice,kde hořely panské stodoly plné sklizené úrody.

Dne 24.července 1891 oznámil náš sbor okresnímu hejtmanství ve Strakonicích,že se hodlá zúčastnit sjezdu československého hasičstva v Praze,který byl svolán na 15. a 16. srpna .Delegaci tehdy tvořili:Josef Dunovský-syn obchodníka

                                                    Jan Babor-mistr kamenický

                                                  Antonín Tejral-mistr kominický

                                                  Adolf Vácha-syn rolníka

                                                 František Draksal-syn kováře

                                                  Václav Poláček-syn rolníka

                                                  Adolf Vlach-syn rolníka

                                                  František Přib-zedník

Zástupci místního hasičského sboru se zúčastnili také slavnosti svěcení okresní všeobecné nemocnice císaře Františka Josefa I. ve Strakonicích dne 26.června 1892,za což obdrželi vřelé poděkování od okresního výboru ve Strakonicích.

V roce 1894,kdy už štěkenský hasičský sbor slavil 10.výročí své existence,se ve Štěkni uskutečnil župní sjezd hasičských sborů na českém jihozápadě současně s župní valnou hromadou.V tomto jubilejním roce čítal sbor 78 členů,z toho 16 zakládajících,29 přispívajících a 33 členů činných.

V roce 1898 sbor zasahoval pětkrát u ohně a zúčastnil se sjezdu písecké župy v Jiníně.

V jednatelské zprávě za rok 1905,kterou podával Fr.Jílek, se uvádí jako význačná událost tohoto roku návštěva císaře Františka Josefa I. na manévrech ve Štěkni.Císař byl uvytován v zámku od 2. do 9. září.Členové hasičského sboru se zúčastnili vítání i rozloučení a po celou dobu jeho pobytu ve Štěkni vykonávali při zámeckých budovách protipožární hlídky.Jako odměnu dostali 200 korun do spolkové pokladny.

Poslední jednatelská zpráva z počátečního období existence hasičského sboru je z roku 1913,podával ji Josef Hronek.

V době první světové války se žádné scůze sboru nekonaly a ani jiná činnost nebyla zaznamenána.Většina činných členů byla totiž na vojně.Ná závěr tohoto období je možno říci,že na vzniku hasičského sboru v obci se podílelo obecní zastupitelstvo,kníže a fara.První výbor v naprosté většině tvořili knížecí zaměstnanci a kaplan s farářem.Spolek se v krátkém čase dostal na dobrou úroven.

Sbor dobrovolných hasičů ve štěkni 1919-1948

Vznikem československého státu se obnovuje a mění veškerý společenský život v obci.Také spolek dobrovolných hasičů se rozrůstá a jeho činnost má od roku 1919 charakter trválého vzestupu.

Potvrzuje to jednatelská zpráva Václava Hanuše přednesená na první výroční schůzi 28.3.1920.Organizace tehdy vykazovala tento stav členstva:14 členů zakládajících,70 členů přispívajících a 30 členů činných.

Na památku 35. výročí založení sboru se 21.září 1919 uskutečnil okrskový sjezd s praktickým cvičením, kterého se zůčastnilo 16 sborů se 149 muži z celého okolí.

Až do roku 1932 byl předsedou sboru děkan Alois Červenka a jednatelem kaplan Jan Machovec.6.května 1923 byl zvolen nový výbor v čele s předsedou Eduardem Vachoutem,zbytkovým statkářem, z č.p 2.Dne 19.července 1923 doprovodil sbor na poslední cestě spisovatele Karla Klostermanna.V tomto roce bylo také schváleno zakoupení elektrické sirény v hodnotě 600 korun ze spolkové pokladny.5.července 1928 se osm členů sboru zúčastnilo Sslovanského sjezdu hasičstva v Praze.Od dubna 1934 se členstvo oslovovalo: Bratři a sestry.

Padesát let trvání sboru bylo vzpomenuto v květnu 1934 slavností s tímto programem:

20.5.-divadelní představení  Vesnický hrdina v sále U strakonického dudáka

21.5.-od 9:00 hodin -koncert na náměstí

          od 10:00 hodin-zkoušky sekyrkového cvičení

          od 13:00 hodin-uvítání sboru

          od 13:30 hodin-sraz všech sborů v alejích

          od 14:00 hodin -projev starosty župy,předání diplomů a medailí,hymna

         od 15:00 hodin-sirénou oznámen počátek cvičení a odchod na cvičiště,kde byla provedena vystoupení: košíková cvičení-žákyně z N.Kestřan

                                         prostná-ženy z Cehnic

                                        cvičení s žebříky-muži

                                         sekyrková prostná-muži

        Od 18:00 hodin-taneční zábava

Ženský odbor

byl založen 18.května 1935 a jeho členkami se staly :Anna Králíková

                                                                                               Milada Martínková

                                                                                               Anna Mikešová

                                                                                               Růžena Peterková

                                                                                               Anna Peterková

                                                                                              Božena Poláčková

                                                                                              Marie Stanková

                                                                                             Jana Simandlová

                                                                                             Julie Durkovičová

                                                                                             Božena Voldánová

která byla zvolena náčelnicí.

Poslední plánovaná valná hromada místního hasičského sboru se měla konat  12.ledna 1941,nedošlo však k ní a ani žádná jiná schůze po celou dobu okupace se nekonala.

Za fašistické okupace 1939-1945

V roce 1945 28.února byl zatčen Gestapem tehdejší velitel sboru František Mička,údajně pro sabotážní činy.Byl vězněn v koncentračním táboře terezín až do 9.května 1945,kdy byl celý tbor osvobozen rudou armádou.

Po revoluci 1945

První členská schůze sboru se konala 15.října 1945.Na valné hromadě 10.února 1946 byl zvolen nový výbor v čele se starostou Josefem Hronkem,rolníkem z č.p.24.

Po únoru 1948

V roce 1951 pracoval výbor sboru nadále pod vedením starosty Josefa Hronka.V tomto roce vyjeli k ohni dvakrát,jednou v místě,jednou do Čejetic.V roce 1952 jel sbor k ohni třikrát,dvakrát hořelo v Nových Kestřanech a jednou ve Štěkni.V roce 1954 zasahoval sbor dvakrát a mimoto konal hlídky při odchodu ledu na Otavě a protipožární hlídky na tanečních zábavách.V roce 1964 se staly členkami sboru další ženy-Pavla Poláčková

                                                                         Anna Vraná

                                                                         Hana Čapková

                                                                         Anna Vaněčková

                                                                        Květa Pešková

                                                                        Miluše Brandejsová

                                                                       Emílie Hauzerová

                                                                      Libuše Zimová

                                                                        Marie Dvořáková

                                                                       Vlasta Vorlíčková

Již několik let diskutovaná výstavby nové požární zbrojnice neměla v této době ještě naději na realizaci.13.prosince 1964 byla předána stříbrná medaile dlouholetému veliteli a předsedovi sboru Josefu Hronkovi za odpovědnou práci věnovanou sboru.V roce 1965 předal zástupce OV ČSPO  s. Ota Mráz čestná uznání vybraným členům.Byli to :Josef Cihlář

                                                                                                                 Jan Hajský

                                                                                                                František Draksal

                                                                                                                Jan Máška

                                                                                                               Josef Přib.

Také v roce 1967 bylo předáno čestné uznání a odznak opět Josefu Hronkovi.

650 let Štěkně

V roce 1968 Štěken slavila 650.výročí svého založení současně s 84.výročím založení sboru požární ochrany.23.června bylo ve Štěkni při této příležitosti uspořádáno okresní kolo soutěže požárních družstev .V tento den se ve Štěkni shromaždilo 17 požárních jednot se svými závodními družstvy,aby mezi sebou změřily své síly.Soutěž začínala v 9 hodin dopoledne řazením v alejích a odchodem průvodu k pomníku padlých, kde po zahraní státních hymen a položení věnce,přivítal přítomné členy rany MNV s.Jaroslav Flandera.Ve svém projevu připoměl význam a úkoly požárních jednot.

Předseda okresního výboru Svazu požární ochrany ve Strakonicích s.Bohumil Charvát zhodnotil pak práci Štěkenského požárního sboru a předal prostřednictctvím předsedy místní organizace Václava Poláčka pěti zasloužilým členům Pamětní uznání.Po skončení projevů pokračoval průvod na místo soutěží-k jezu.V jeho  čele jely rozmanité druhy požární techniky,včetně nejstarší ruční stříkačky z roku 1893,kterou přivezla organizace z Velkého Záblatí.K nejzajímavějším vymoženostem požární techniky tehdy patřil čtyřicetimetrový vysouvací žebřík,jehož možnosti pak byli předvedeny na závodišti.V deset hodin nastoupilo k závodům 17 družstev mužů a 1 družstvo žen.Pro Štěkenská družstva skončil závod velmi úspěšně (požárníci z Vítkova obsadili 1.místo) a celý program oslav se vyznačoval dobrou organizací a zdárně přispěl k celoobecnímu úspěchu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář